Affiliate voorwaarden LanaLuna

Deze Affiliate overeenkomst bevat alle voorwaarden en voorschriften tussen ons, LanaLuna, en u, voor wat betreft uw aanmelding en deelname als een affiliate voor LanaLuna. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om links aan te leggen tussen uw website naar onze website http://www.lanaluna.nl. Uw akkoord van deze overeenkomst zoals die hieronder wordt vermeld, bevestigd uw acceptatie van de voorwaarden en voorschriften van deze overeenkomst, en is een geldig juridisch bindende overeenkomst tussen LanaLuna en u.

1. Toelating tot het affiliate programma
Om deel te kunnen nemen aan het LanaLuna Affiliate programma, moet u via onze website http://www.lanaluna.nl een compleet Affiliate aanmeldingsformulier invullen en naar ons verzenden. Wij zullen uw aanmelding evalueren en u op de hoogte brengen van de acceptatie of afwijzing van uw aanmelding. Wij kunnen uw aanmelding afwijzen als wij vinden dat uw website of socials om wat voor reden dan ook niet geschikt is voor het Affiliate Programma. De redenen kunnen zijn, maar zijn niet gelimiteerd tot, het bevatten van inhoud die op de een of andere manier onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, radicaal, onethisch of op een andere manier bezwaarlijk is. Dit kan (uitsluitend als voorbeeld) betekenen het bevatten van inhoud die seksueel getint, pornografisch of ordinair is (ongeacht of er spraken is van tekst of afbeeldingen), als uw website tekst of afbeeldingen bevat die beledigend, haatdragend, bedreigend of discriminerend zijn of dat nu op ras, ethiek, geloof, geslacht, seksuele geaardheid, mentale achterstand of anders is. Verder worden er geen websites geaccepteerd die (een van) de volgende teksten of beelden bevatten: grafisch geweld (wat kan voorkomen in bepaald type spelsites), inhoud die gericht zijn op drank, roken, drugs, pistolen/geweren, gokken, criminaliteit of dood, politiek gevoelige onderwerpen of ander politieke inhoud zoals lobbyen, politieke campagnes, of ieder onwettig gedrag of bezigheid. Als we uw aanmelding afwijzen kunt u altijd op een ander tijdstip nogmaals proberen om u aan te melden, onder voorbehoud dat u uw website heeft aangepast en van alle ongewenste inhoud heeft ontdaan.

2. Het plaatsen van links en advertenties
We stellen u voorbeeld content ter beschikking van verschillende producten inclusief foto’s en voorbeeld tekst omschrijvingen. Deze links mag u op uw sociale media, website of in uw nieuwsbrief plaatsen, op voorwaarde dat u zich houdt aan de voorwaarden en voorschriften van deze overeenkomst. Door het plaatsen van de aangeboden content gaat u akkoord dat u deze content enkel en alleen gebruikt voor uw advertenties. Het is strikt verboden deze content te gebruiken voor andere doeleinden dan uw advertentie. We hebben het recht om, eenzijdig, op ieder moment uw site te checken om te controleren of u zich houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst.
Adverteren op sociale media, zoekmachines en website die niet uw eigendom zijn, is niet eerder toegestaan dan dat er vooraf schriftelijk toestemming is aangevraagd. Enkel na het ontvangen van schriftelijke toestemming door LanaLuna is het toegestaan te adverteren op sociale media, zoekmachines en websites die niet uw eigendom zijn. Dit geld alleen voor de website waar toestemming voor is gegeven. We hebben het recht om, eenzijdig, op ieder moment uw advertenties te checken om te controleren of u zich houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

3. Afhandeling bestellingen
We zullen bestellingen die worden geplaatst door klanten die de links hebben gevolgd van uw socials en/of website naar LanaLuna afhandelen. We hebben het recht om bestellingen te weigeren die niet voldoen aan de eisen die wij aan een bestelling stellen. Alle aspecten van het bestelproces en de uitvoer daarvan, inclusief invoer, klantenservice, verzending, annulering, retourneringen en betalingen zullen toebehoren aan onze verantwoordelijkheid. Wij zullen het bedrag van verkopen via uw website bijhouden en zullen informatie hierover aan u kenbaar maken via uw persoonlijke Affiliate pagina. U krijgt daarvoor uw eigen wachtwoord, en u kunt zo uw eigen verkopen en commissies volgen. U moet ervoor zorgen dat de links tussen uw socials en/of website en onze website juist zijn geplaatst, zodat alle informatieverkeer juist verloopt. Hiervoor krijgt u een unieke trackingscode welke in uw affliate account bij LanaLuna te vinden is.

4. Commissies
Wij betalen een commissie van 5% van de verkoopprijs inclusief BTW en exclusief verzendkosten voor iedere gebruiker die via uw link producten koopt op onze website, mits wij de volledige betaling van de klant hebben ontvangen. Een commissie zal alleen betaald worden als een klant door het systeem is geregistreerd van het moment dat er op de link is geklikt op uw website tot het moment dat de daadwerkelijke koop is afgehandeld. Om een verkoop in aanmerking te laten komen voor een commissie moet de klant de link volgen vanaf uw website naar onze website, het betreffende product of producten kopen door gebruik te maken van ons online bestelsysteem, de levering van de items op de afleverbestemming aanvaarden en ons de volledige prijs betalen. Er wordt echter geen commissie betaald voor producten die worden teruggezonden, die niet betaald zijn, die niet afgeleverd kunnen worden of waarvoor door de klant geld terug wordt gevorderd. De commissie wordt beschikbaar gesteld onmiddellijk nadat de klant het product heeft betaald en het product door ons verzonden is. Het totaalbedrag van de commissie wordt telkens aan het einde van de kalendermaand aan de door u opgegeven rekening overgemaakt, rekening houdend met het vastgelegde minimum uitbetalingsbedrag van €20,-. Als een verkoop die een commissie genereerde terug wordt gestuurd door de klant, zullen we het overeenkomstige bedrag aftrekken van uw volgende uitbetaling. LanaLuna heeft tevens het recht om alle commissies te herzien ingeval van mogelijke fraude, ingeval van het gebruik van software welk echte en fictieve e-mail adressen voor nieuwsbrieven of andere inschrijvingen genereert. Alle incidenten van fraude betekenen een overtreding van deze overeenkomst en LanaLuna heeft dan het recht om met onmiddellijke ingang deze overeenkomst te beëindigen.

5. Voorschriften en prijs
Klanten die doormiddel van het Affiliate programma producten kopen zijn klanten van LanaLuna. Alle LanaLuna regels, voorschriften en gangbare procedures voor wat betreft klantenbestellingen, klantenservice en verkopen gelden voor deze klanten. Wij kunnen onze voorschriften en gangbare procedures op ieder moment wijzigen. Wij bepalen bijvoorbeeld de uiteindelijke prijs die gerekend kan worden voor de artikelen die met het Affiliate programma verkocht kunnen worden. Deze zijn altijd in overeenstemming met onze eigen prijsvoorschriften en de beschikbaarheid van het betreffende artikel. We zullen ons inspannen om accurate informatie te leveren, maar wij kunnen niet garanderen dat de prijs van een bepaald artikel of product hetzelfde blijft.

6. Niet exclusief gelimiteerde licentie en gebruik van lanaluna logos en handelsnaam
Wij geven u niet overdraagbare, niet exclusieve en intrekbare toegang tot onze website doormiddel van links die
1. Uitsluitend worden aangelegd onder de voorwaarde van deze overeenkomst en
2. Uitsluitend in combinatie met deze links, toestemming om onze logo’s, handelsnaam en handelsmerk als wel onze service en vergelijkbare identificatie materialen (collectief genoemd Licentie materials) te gebruiken
3. Uitsluitend met het doel om onze producten op uw socials, website of in uw nieuwsbrief te verkopen.
4. De wederverkoper respecteert de merk- en eigendomsrechten van de producent. Producten en ontwerpen worden niet gekopieerd/ gereproduceerd.
5. Beide partijen houden eventuele vertrouwelijke informatie (in welke vorm dan ook), dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim.
6. Indien de affiliate partner dit artikel overtreedt, dan verbeurt affiliate partner ten behoeve van LanaLuna een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan affiliate partner kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
7. Het verbeuren van een eventuele boete, doet geen afbreuk aan de overige rechten van LanaLuna waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Het is u niet toegestaan om op wat voor manier dan ook toevoegingen, modificaties of veranderingen aan het licentiemateriaal aan te brengen, tenzij daarvoor specifiek toestemming aan u is verleend door LanaLuna. U mag het licentiemateriaal alleen gebruiken in de periode dat u, in goede overeenstemming, lid bent van het Affiliate Programma van LanaLuna. U mag het licentiemateriaal niet gebruiken voor andere doeleinde dan het verkopen van onze producten. Het is u niet toegestaan om het licentiemateriaal op een manier te gebruiken die schade aanricht of waarmee LanaLuna of iemand anders op een andere manier negatief/vernederend in beeld komt. Wij kunnen uw licentie doormiddel van een geschreven bericht op ieder moment intrekken. U bevestigd dat u, afgezien van licenties die nadrukkelijk in deze overeenkomst wordt gegeven, u geen aanspraak heeft op en geen aanspraak kunt maken op belangen of de titels van de links of op het licentiemateriaal afgaande op deze overeenkomst of door de naleving van rechten op links of licentie materiaal dat u is toegewezen onder deze overeenkomst. Deze licentie eindigt op de datum van expiratie van deze overeenkomst of door acute beëindiging van deze overeenkomst.

7. Niet exclusief gelimiteerde licentie en gebruik van de logos en handelsnaam en merken van de affiliate
U geeft ons een niet-exclusieve licentie om uw namen, titels en logo’s, handelsmerken (collectief genaamd “Affiliate Materialen”) te gebruiken bij het adverteren, promoten en publiceren in samenhang met deze overeenkomst. U verklaart dat u het recht en de bevoegdheid heeft om ons deze licentie te geven en dat deze toestemming niet in conflict is met een andere overeenkomst of een ander instrument waar u aan gebonden bent, of dat het inbreuk maakt op enig handelsmerk, handelsnaam, copyright, of andere eigendomsrechten van andere personen of instellingen. Deze licentie eindigt op de datum van expiratie van de overeenkomst of door voortijdige beëindiging.

8. Verantwoordelijkheid t.a.v. uw socials/website
U bent verantwoordelijk voor de zekerheid dat materialen die op uw socials en/of website worden geplaatst geen schendig of inbreuk maken op de rechten van welke derde partij dan ook. Voorbeelden daarvan zijn: copyrights, handelsmerken, spam, privacy of andere persoonlijke eigendomsrechten; en voor het erop toe zien dat materialen die op uw website worden geplaatst niet illegaal zijn. U gaat ermee akkoord dat uw Website, op geen enkele manier, de uitstraling en weergave zal proberen te kopiëren of imiteren. Ook geeft u aan dat u nooit de indruk zal wekken dat uw website onze website is of deel uitmaakt van onze website. U gaat er ook mee akkoord dat uw website geen inhoud van onze website zal bevatten of materialen die eigendom zijn van LanaLuna, afgezien van:
1. onze eerdere toestemming, of
2. materialen die door u zijn verkregen via de LanaLuna onder voorbehoud van de voorschriften en instructie die hiervoor of hieromtrent gelden.
U verklaart verder dat uw domeinnaam niet de woorden “LanaLuna”, “” of iedere variatie daarvan zal bevatten. Verder vrijwaart u ons en stelt u ons schadeloos voor alle claims, schade en onkosten (inclusief en zonder limiet, advocaatkosten of kosten voor experts) die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling, operationeel houden, het onderhoud of de inhoud van uw eigen website. Vanaf het moment dat deze overeenkomst eindigt zult u met onmiddellijke ingang stoppen met het gebruik van en starten met de verwijdering van alle links en licentiematerialen of andere namen, merken, symbolen, copyrights, logos, andere karakters, ontwerpen, figuren, tekeningen, foto’s, ideeën of andere eigendommen die aan u geleverd zijn onder deze overeenkomst en in combinatie met het Affiliate programma.

9. Marketing
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van alle banners, links en logos niet via het internet wordt uitgezonden als ongewenste email en/of ongevraagde persoonlijke berichten via sociale media (SPAM) naar een derde partij. Een partner mag via e-mail uitzenden naar zijn eigen mailinglijst zolang dit geen schade, klachten of verwarring veroorzaakt omtrent LanaLuna. In het geval van een Spam-klacht zal de Affiliate onmiddellijk door middel van een e-mail bericht van LanaLuna stoppen met het uitzenden van berichten die enige of alle banners, links en logo’s bevatten die gerelateerd zijn aan LanaLuna. De Affiliate zal alle banners, links en logo’s de gerelateerd zijn aan LanaLuna verwijderen. De Affiliate zal als gevolg van zijn acties uitgesloten worden van verdere deelname. Tevens retourneert de Affiliate alle commissies en is hij/zij aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van deze actie.

10. Duur
De duur van deze overeenkomst begint op het moment dat uw Affiliate Programma aanmelding is geaccepteerd en eindigt op het moment dat een van de partijen deze beëindigd. Beide partijen kunnen deze overeenkomst, met of zonder opgave van reden, op ieder moment beëindigen door de andere partij een geschreven bericht van beëindiging te sturen. Als deze overeenkomst om een bepaalde reden wordt beëindigd, komt u alleen in aanmerking voor de commissies op verkopen die tijdens de duur van de overeenkomst zijn verdiend. En de commissies die tot aan de datum van beëindiging zijn verdiend worden alleen uitbetaald als de daaraan gerelateerde bestellingen niet worden geannuleerd of worden teruggezonden. We houden ons het recht voor om uw eindbetaling voor een redelijke tijd in te houden om er zeker van te zijn dat aan ons het correcte bedrag is betaald. Vanaf het moment dat deze overeenkomst wordt beëindigd, zult u met onmiddellijke ingang stoppen met het gebruik van en starten met de verwijdering van alle links en licentie materialen of andere namen, merken, symbolen, copyrights, logos, andere karakters, ontwerpen, figuren, tekeningen, foto’s, ideeën of andere eigendommen die aan u geleverd zijn onder deze overeenkomst en in combinatie met het Affiliate programma.

11. Aanpassingen
We kunnen op ieder moment dat wij dat willen aanpassingen aanbrengen in de voorschriften en condities die deze overeenkomst bevat. Het plaatsen van een bericht over de verandering van deze overeenkomst op onze website wordt beschouwd als voldoende bericht. Aanpassingen kunnen inhouden, maar zijn niet begrensd tot, verandering t.a.v. de commissiebedragen, commissieschema’s, uitbetaalprocedures en Affiliate/Partner regels. Als een van deze regels onaanvaardbaar is voor u, zult u moeten besluiten om deze overeenkomst te beëindigen. Als u na een bericht van verandering of een nieuwe overeenkomst deel blijft nemen aan het Affiliate programma, zal dat een bindende acceptatie betekenen van de verandering.

12. Beperkingen en aansprakelijkheid
We zullen niet aansprakelijk zijn voor indirecte, speciale of terugkerende schade, of verlies van omzet, winst of data voortvloeien uit het aangaan van deze overeenkomst of het Affiliate Programma. Verder zal de aansprakelijkheid voor wat betreft deze overeenkomst en het Affiliate Programma niet boven het totaal aan u betaalde of uit te betalen bedrag komen.

13. Relatie tussen de partijen
U en LanaLuna zijn onafhankelijke ondernemers. Niets in deze overeenkomst zorgt ervoor dat er een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiging of werknemersrelatie is tussen de partijen. U hebt geen bevoegdheid om namens ons bestellingen te accepteren of vertegenwoordiging te voeren. Dit geld voor uw website maar ook voor andere manieren die redelijkerwijs in tegenstelling zijn met alles dat in dit onderdeel staat.

14. Uitsluitingen
We geven geen garanties voor wat betreft het Affiliate programma of de producten of andere artikelen die verkocht worden middels het Affiliate programma. Tevens garanderen wij niet dat de werking van onze website storingsvrij of zonder fouten is, en zullen dus niet aansprakelijk zijn voor de consequenties van voorkomende storingen en fouten.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar LanaLuna is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze overeenkomst komt tot stand, na schriftelijke bevestiging door de LanaLuna. Deze overeenkomst is geldig tot eenzijdig opzeggen.

16. Verklaringen en garanties
U verklaart en bevestigt hierbij aan ons het volgende:
1. dat u deze overeenkomst volledig heeft gelezen
2. dat u toestemt in de bindende verplichtingen die voor u gelden onder de voorwaarden van deze overeenkomst.
3. Dat mits u minderjarig bent, toestemming heeft van een ouder/verzorger/voogd om deze overeenkomst aan te gaan.